You are currently viewing Godišnjica oslobođenja Bosanske Krupe

Godišnjica oslobođenja Bosanske Krupe

Oslobođenjem Bosanskog Petrovca i Ključa, komandant 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, Atif Dudaković zahtjeva brže prebacivanje određenih snaga 7. korpusa ARBiH u zonu odgovornosti 5. korpusa, u cilju bržeg prodora prema Mrkonjić Gradu i Sanskom Mostu.

Dana 17. septembra 1995. godine, zapravo je otpočela druga etapa operacije “Sana 95”, time što su nastavljeni napadi na svim pravcima, a Vojska Republike Srpske je bila nemoćna da pruži jači otpor. Navedenog dana i definitivno je oslobođena Bosanska Krupa, od strane taktičke grupe “Sjever” a prva je u nju ušla 511. slavna brdska brigada, koja je cijeli rat gledala svoju Krupu i branila lijevu stranu rijeke Une do Bosanske Otoke i desnu stranu rijeke Baštre do Medvjedovca. Poslije ove jedinice u Bosansku Krupu su ušle logistika i civilna služba

Agresor je još uvijek pružao žilav otpor u cilju usporavanja snaga 5. korpusa i sprječavanja haotičnog povlačenja. U 10 sati u jutro sagledana je situacija i zaključeno da je nova linija išla pravcem: Ribnik – Čađavica – Velečevo – Peći – Vrhpolje – Gornja Sanica – Međeđe brdo – Javorova kosa – Željezmir – Risovac – Jelovi vršak – Hajdukovići – Jasenica – Ostrožnica – Donja glavica – rijeka Una. Istovremeno je 505. viteška brigada napredovala u zahvatu puta Bosanska Krupa – Jasenica, a okosnicu su činile “Gazije” i 2. juriški bataljon, što je znatno utjecalo na oslobođenje Bosanske Krupe.

Pored Bosanske Krupe u operaciji su snage grupe “Sjever” oslobodile i Veliki i Mali Badić te Gornji i Srednji Bušević, dok su snage grupe “Centar” prema Sanskom Mostu oslobodile selo Hrustovo i Vrhpolje.

Ostavi komentar